Skip to main content

ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ

ⵜⴰⴼⵍⵍⴰⵃⵜ

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⴷⴷⴰ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴳ ⵜⵙⵃⴹⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵢⵔⵣⴰ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵡⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ.

Agriculture

ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ

ⵉⴳⴰ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⵢⴼⴼⵓⵙ, ⵓⵍⴰ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ. ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵢⴼⴼⵓⵙ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵙ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ « ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ 667 ⵏ ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ, ⵍⵄⵢⵓⵏ 575 ⵏ ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴷ ⴳⵍⵎⵉⵎ 260 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ».

Pêche maritime

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ

ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵎⵓⵖⵍⵉ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏⴳⵔ ⵉⴳⵉⴷⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵍ ⴷ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⴳⵉⴷⵓ ⴷ ⵉⵥⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵡⵉⵏ ⵅⴼ  ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵥⵕ, ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵔ ⴷ ⵖⴰⵙ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵔⴰⵢⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ , ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵍⵜⵓ ⴷ ⴰⴷⴰⵙⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⴳⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.

Tourisme

ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ

ⴷⵡⵍⵏⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⴰⵙⴰⴳⵯⵎ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⵏⴰ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ, ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵔⵏⴰ ⵏ ⵓⵣⵡⵓ ⴷ ⵜⵔⵏⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵉⵜⵜⵓⵏⵏⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⴹ.

Energies renouvelables
A+ A-