Skip to main content

ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ

ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ

ⵎⴰⵖ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ?

ⵙⴳ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2007, ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵓⵎⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵜⵉⵙⵃⵔⴰⵡⵉⵢⵉⵏ. ⵜⵓⴱⴷⴷⴰ ⴰ ⵓⵔ ⵜⴷⴷⵉ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴰⵡⵜ, ⵏⵖ ⴷ ⴰⵙⴰⵎⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵙⴳ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ. ⵎⴰⵎⴽ?

ⵓⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ, ⵙⴻⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴰⴹⵕⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ, ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵖⴼ ⵜⴷⵖⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰ ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ. ⵉⵡⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵔⵓ ⵜⴼⴰⴼ ⵜⵣⴷⵉⴳ ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⴹⵓ ⵏ ⵜⴽⵔⵙⵉ ⵓⵍⴰ ⴰⴽⵛⵛⵓⴹ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⴽⴻⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ. ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴽⴷ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰ : “ ⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ, ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⵏⵓⵕⵥⵎⵜ, ⵔⴰⴷ ⵜⴼⴽ, ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⵃⵔⴰⵡⵉⵢⵏ, ⵙⵡⴰ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵣⴷⵖⵏⵉⵏ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ, ⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⴳⵏⵙⴰⵙ, ⵜⵉⵣⵣⵔⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵣⵣⵔⴰⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ. ⴰⵎⵏ ⵜⴻⵜⵜⵓⵛ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵉⵜⴰ ⴰⵙⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴷⵓⵍ, ⵙ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ. ⵙ ⵓⵢⴰ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵣⵣⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵎⵥ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ. ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵙ ⴷⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷ ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ”.

ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰ ⴷ ⵓⴼⴰⵡ ⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ, ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⴷⵙ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵜⵜⵏⵔⵏⵓⵏ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ, ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⵖⴼ ⵉⵎⴰⵜⵓⵜⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵖⴼ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵣⵖ, ⵉⵙⵔⵙ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵏⵉⵍⴰⵡⵏ ⵉⴷⵖⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵔⵉ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⵎⵙⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵔ, ⵓⵔ ⴷ ⴳ ⵜⵣⵖⵡⵉⵏ ⵔⴳⵍⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉ ⴷ ⵉⵙⵉⵙⴼⵉⵡⵏ ⵉⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ.

ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⵍⴰ ⴰⵙⵓⵔⴷⵓ, ⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⵉⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ, ⵉⵙⵙⵉⵖⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴳⴰⴹ, ⵉⵙⵙⵎⵓⵔⵏ ⵉⵎⵙⵖⵔⵜⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⵜⵓⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴹⵏ ⴳ 35 ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⴹⵜ, ⴰⵔ ⵜⵙⴰⵡⴰⵍ ⵖⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵏ, ⵙ ⵓⴼⴰⵡ ⴷ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ. ⵉⴱⴷⵔ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⵉⵙ ⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵣⴰⵏⵏ ⵉ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ, ⵃⵎⵍⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⴳ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵉⴼⵉ ⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵉⵙⴽⵓⵜⵜⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ, ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵣⵉⵏ ⵜⵓⴼⵔⵉⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵉⵏ, ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ. ⵙ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⴰ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴹⵎⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⵃⵔⴰⵡⵉⵢⵏ, ⴳ ⵓⴳⵙⵏⵓ ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ, ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵍⴰⵇⵏ, ⴷ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏ, ⵙ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⵖ ⴰⵙⵙⵉⵜⵎ. ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ ⵔⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵉⴹⵎⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ, ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴳ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵔⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵣⵔⴰⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⵉⵏ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ. ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵡⴼⴼⵕ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ, ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵢⵓⵛⵛⵍⵏ, ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ, ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ. ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ, ⵙⵡⴰ ⴳ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵕⵕⵓⵚⵓⵎ ⴷ ⵜⴱⵣⴰⵔ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏⵖ ⵙⴳ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴳⵙⵏⵓ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ, ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵖⵉⵎⴰ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵍⴰ ⵜⵉⵎⴰⴳⴳⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵎⵎ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢ ⵜⵉⴷⵙⵜⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴳⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ.

ⵓⵔ ⵜⴱⴷⴷⵉ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵡⵜⵜⵓ ⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵙⴼⵔⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⵉⴳⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵖⴼ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏⵏⵙ. ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵡⴰⴹ, ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵖⵉⴼⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵥⵍⵉ, ⵉⴳ ⵜⴰⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵉ ⵓⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴷⵡⵍ ⵏⵏⵙⵏ, ⴳ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵓⵏⴼⵍ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⴱⵔⵉⴱⵉ, ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ, ⴳ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰ ⴷ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⵍⴰⵇⵏ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⵔⴰⴷ ⴷ ⵜⵙⵙⵓⵖⴼ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵙⴰⵔⵓⴼ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⴰⴹⴼⴰⵕ ⵏⵖ ⴰⵙⴱⴷⴷ, ⵏⵖ ⵉⵎⵥ ⵏⵖ ⴰⵃⴱⴰⵙ ⵏⵖ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏ ⵖⴼ ⵉⵎⵊⵔⵉⵜⵏ ⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓⴼ ⴰ.

ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵖⵔⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⴳⴰ ⵜ ⴷⴰ ⵜⵙⵓⵎⵓⵔ ⵯⴳ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵜⵜⵢ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⵉⵜⵜⵎⴰⵢⴰⴷⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⵍ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵉⵍⴰⴼⵏ, ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵏⵍⴰⴼⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵡⵔⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ, ⵓⵍⴰ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴳⵉⵡⵉⵏ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰ ⴳ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵙ ⵉⵎⴽⵉ, ⵉⴼⴰⵡ ⵉⵙ ⴷ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵉⵍⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵓⴷⵖⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⵜ, ⵍⵍⵉ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵙⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⵓⴱⴷⴷⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵅⵉⵜⵔⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵢⵜ, ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵙ ⵜⵉⵏⵥⴻⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵏⵏⵉⵢⵜ ⵏⵏⵙ, ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⴷ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵥⵉ, ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.