Skip to main content

ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⴷⴷⴰ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴳ ⵜⵙⵃⴹⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵢⵔⵣⴰ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵡⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ.

ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ, ⵉⴳⴰ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵜⵓ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵍⴰⵙⵜⵉⴽ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵉⴱⴱⵓⵖⵍⵍⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⴷⴰ ⴰⵙ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴱⵅⵛⴰⵏ ⵉⵅⵛⵏⵏ, ⵙⴳ ⴷⴰ ⴰⴳ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⵡⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵉⵟⴰⵛ.

ⴳ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ, ⵜⴳⴳⵓⵜ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⵓⵅ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ ⴷ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ.

ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏ, ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⴰⴷ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵏⵜⵜⵉⵙⵉⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ.

ⵙⴽⵙⵓ ⵏ ⵍⵅⵓⵎⴰⵙⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵇⵊⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵢⴼⴼⵓⵙ. ⴳ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵔⴰ, ⵉⵙⵙⵏ ⵙⴽⵙⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ. ⵉⴷⵡⵍ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵙⴳ 1750 ⵏ ⵉⴷ ⵟⵟⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2008 ⴰⵔ 4200 ⵏ ⵉⴷ ⵟⵟⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2019.

ⵉⵏⴰⴼⵓⵖⵏ ⵏ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵍⴽⴰⵎⵍⵢⵢⵉⵏ (ⵍⵓⴷⴽ ⴷ ⵜⵉⵛⵜⴰⵔ) ⴳⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵉⴷⵙⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵢⴼⴼⵓⵙ, ⵏⵜⵜⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵣⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵎⵏⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵎⵏⵜ ⵏ ⵍⴼⵔⴱⵢⵓⵏ ⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ, ⴷ ⴷⴷⵖⵎⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ. 

ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷⴰ ⴰⴽⴽⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵢⴼⴼⵓⵙ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ

A+ A-