Skip to main content

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ

ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵎⵓⵖⵍⵉ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏⴳⵔ ⵉⴳⵉⴷⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵍ ⴷ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⴳⵉⴷⵓ ⴷ ⵉⵥⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵡⵉⵏ ⵅⴼ  ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵥⵕ, ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵔ ⴷ ⵖⴰⵙ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵔⴰⵢⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ , ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵍⵜⵓ ⴷ ⴰⴷⴰⵙⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⴳⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.

ⵓⵔ ⵏⴻⵏⵏⵉ ⴰⵏⴽⴽⵙ ⵙ ⵍⴼⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ: ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳ  ⴰⴼⵜⴰⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ 667 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ, ⵙ  ⵓⵔⴳⵯⴰⵢ ⵏ 400 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⵜⴰⵎⴰⴽⴽⵓⵥⵜ ⴷⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ, ⵜⵉⵙⵏⴰⵃⴹⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴷ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴱ , ⴷ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉ, ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ, ⵉⵙⵓⵍⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵜⴰⵔⴳⵯⴰ ⵜⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏⴷ ⵡⵓⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ.

ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⴰⵔⵔⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⵙⴽⵓⵍⴽⵉ ⵜⵜ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ: ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ, ⴷ ⵉⵙⴰⴳⵯⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴳⴳⵯⵣⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ.

ⵙ ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⴳⴳ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ , ⵎⵓⵔⵙⵏⵜ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴳ ⵉⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ ⵙ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⵓⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ , ⴷ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵔ, ⴷ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵜⵎⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ , ⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵢⴰⴹ...

ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ

A+ A-