Skip to main content

ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ

ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ. ⵜⵜⵡⴰⵕⵥⵎⵏ ⵉⵙⵙⵕⵚⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⵜⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵓ ⵎⵉ ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015. ⵙⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⴹⵏ ⴰⴷ, ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵓⵔ ⴷ ⵅⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵎⴰⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡⵉ. ⵙⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴼⵙⵙⴰⵙ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ, ⵓⵍⴰ ⵉⵙⴱⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵡⵓ, ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴼⵓⵙⴱⴱⵓⴳⵔⴰⵄ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ, ⴷ ⵓⵙⵕⵚⵓ ⴰⵟⵍⴰⵚⵉ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵏⵏⵉ ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ.

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ - ⵙⵙⴰⵇⵢⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ-ⵡⴰⴷⵉ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ

Guelmim - Oued noun

ⵉⵣⵡⴰⵍ ⵜⵉⵙⵓⵔⴰ

cpe cpe-hover
8

ⴰⵍⵎⵙⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ

cpe cpe-hover
9

ⵜⵉⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ

cpe cpe-hover
109

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

cpe cpe-hover
7

ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

cpe cpe-hover
15

ⵜⵉⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ

cpe cpe-hover
2930 km

ⴰⵥⵟⵟⴰ ⴰⴱⵔⴷⴰⵏ

cpe cpe-hover
279

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

Laâyoune - Sakia El Hamra

ⵉⵣⵡⴰⵍ ⵜⵉⵙⵓⵔⴰ

cpe cpe-hover
11

ⴰⵍⵎⵙⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ

cpe cpe-hover
23

ⵜⵉⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ

cpe cpe-hover
50

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

cpe cpe-hover
4

ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

cpe cpe-hover
7

ⵜⵉⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ

cpe cpe-hover
2724,20 km

ⴰⵥⵟⵟⴰ ⴰⴱⵔⴷⴰⵏ

cpe cpe-hover
152

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

dakhla

ⵉⵣⵡⴰⵍ ⵜⵉⵙⵓⵔⴰ

cpe cpe-hover
1

ⴰⵍⵎⵙⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ

cpe cpe-hover
4

ⵜⵉⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ

cpe cpe-hover
20

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

cpe cpe-hover
3

ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ

cpe cpe-hover
6

ⵜⵉⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ

cpe cpe-hover
3581 Km

ⴰⵥⵟⵟⴰ ⴰⴱⵔⴷⴰⵏ

cpe cpe-hover
72

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ