Skip to main content

ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ

 Festival du film documentaire hassani

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵉⵎⴰⵜⵓⴳⵕⴰⴼⵉ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ, ⵙⴳ 19 ⴰⵔ 25 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⵍⵄⵢⵓⵏ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 6 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵓⵏⵜⵉⵎ ⵅⴼ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉ ⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉ.

ⵍⵄⵢⵓⵏ
salon du livre region Laâyoune Sakia El Hamra à Boujdour

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ ⴳ ⴱⵓⵊⴷⵓⵕ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜⵏ ⵙⴳ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⵔ 6 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022.

ⴱⵓⵊⴷⵓⵕ
 salon régional du livre à Dakhla

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ, ⵙⴳ 18 ⴰⵔ 26 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ “ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⴷ ⴰⵏⴰⵥⴰⵕ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵍ”.

ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ