Skip to main content

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ

Laayoune

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ - ⵙⵙⴰⵇⵢⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ

ⵜⵟⵟⴼ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵡⵔⵔⵄⵏ ⵅⴼ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 140018 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ, ⵜⵓⵟⵟⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⵜⵜ ⴷ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵍ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ, ⴷ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ,