Skip to main content

ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ

ⵣⵎⵎⴻⵎⵏⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴽⵔⴰ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵙⵓⵊⵉ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⴱⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜⵏ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ. ⴰⵙⵖⵍ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵙⵉⵟⵏⵏ ⵏ 2021, ⵢⵓⵜⵢ ⵙ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵉⵜⵜⵓⴳⵏ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ.

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ - ⵙⵙⴰⵇⵢⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ-ⵡⴰⴷⵉ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ

Guelmim - Oued noun

ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ :  ⴷ ⴰⵙⴽⴰⵏ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ

ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵉⵙⵙⵍⵡⵓⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⵓⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ  ⵉⵜⵜⵏⴰⵖⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⴹⵉⵏⵜ. 

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ, ⴰⵎⵎ ⴽⵓ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵜⵙⵖⵓⴷⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⵙⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ. 

ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵎⴽⵜⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ ⴱⵓⵖⵍⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ, ⵊⴰⵔ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼ, ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ. 

ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 200 ⵏ ⵓⵎⵙⵙⴰⵙⴼⵔ, ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ, ⵙⵙⵓⵊⵓⵢⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵉⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷⴷⵖ. 

ⴼⵔⴽⵏ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵏⵎⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⵉⵡ ⵏ ⵉⵏⴼⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ. ⴰⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵏⴰⵔⵏ, ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⴳ 2023, ⴰⴷ ⵢⵓⵎⴰⵢ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ( ⴰⵙⵓⵊⵢ, ⴰⴼⵜⴰⵃ, ⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ), ⵜⵉⵍⴰⵍ  ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ (ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵔⵏ, ...) ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⵢ ⴰⵜⵉⴽⵉⵏⵉⴽⵉⵢ ( ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵃ, ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵉⵎ...) ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵉⵢⵜ (ⴰⵏⵡⴰⵍ, ⴰⵙⵉⵔⴷ, ⵜⵉⵏⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ, ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵔⵜ), ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ.

ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ  ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴰⴳⴰⵏⵏ ⵉⵏⵏⵎⵔⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⴽⴷ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ. ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⵓⵎⴰⵢ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⴻⵜⵉⴽⵉⵏⵉⵢⵜ. 

Laayoune

ⴰⴼⵙⴰⵔ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ

ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵔⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ. ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵓⵊⵓⵢ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵏ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴳ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵢⵓⵎⴰⵢ ⵜⵉⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵃ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵎⵢⵉⵡⵉⵏ ⵃⵔⴰ ⵉⵍⵓⵍⴰ. ⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⵓ ⴰⵙⵉⵔⵡ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⵢ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⴷ. 

ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵜⴹⵓⴼ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵊⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ, ⵜⴳⴳ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏⵏ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵓⵊⵢ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ. ⵜⴳⴳ ⵓⵍⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵉⵜⵜⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⵓⴳⵏ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⵍ. 

ⵜⵚⴽⴰ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴽⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴳ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵢⵓⵎⵥⵏ 3 ⵉⴼⴹⵏ ⴷ 215 ⵏ ⵓⵎⵉⵜⵔⵓ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ, ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴰⴽⵏ ⵣⵖ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ ⴷ ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵙⵙⵓⵊⵉⵏ. ⵉⵥⴷⴰⵕ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⴰⵔ 2000 ⵏ ⵓⵎⵓⴹⵉⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ . ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵓⵙⵉⵔⵎ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⴷ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵙ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ ⵏ ⵢⵉⴼⴼⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵉⵔⵡ. 
ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ, ⵜⵓⵎⴰⵢ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⵕⴼⴰⵢⴰ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⴳ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 4 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⴷ 490 ⵉⴼⴹ ⵏ ⵉⴷⵔⵀⵎⵏ. ⴰⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵊⵢ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵥⵥⴰⵍ ⵍⵓⵎⴰⵔ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⴳ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ 20 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵓⵜⵏ. ⵢⵓⵎⴰⵢ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⴳ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⴳ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⵟⵟⵓⴼⵜ ⴷ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ. 

Laayoune

ⴰⴼⵍⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ

ⵉⵙⵙⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵡⴰⴷⵉ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ, ⵍⵓⵎⴰⵕ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ. ⴰⵔ ⴰⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵊⵎⵉⵍⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ, ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏⵏⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵊⵓⵊⵊⵉⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵖⵓⵍ ⵓⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵅⵉⵍⵍⴰⵀ ⵏ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵍⴽⵎⵏ 5 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⴼⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵜ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵜⵏ ⴽⴽⴰⵏ ⵅⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴷⵖⵉ ⵍⴽⵎⵏⵏ 21 ⵏ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ.

ⴰⵔ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⴱⵓⵖⵍⵍⵓⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼ ⴷ ⴰⵔ ⵙⴱⵉⴱⴱⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵎⴳⵍ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ, ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ, ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 50% ⵏ ⵓⴳⴰⵍⵓⴼ ⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ. ⴰⵙⴳⴳⴰⵯⴰⵙ ⴰⴷ, ⵜⵜⵓⵔⵣⴰⵎⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵍⴼⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ. 

ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵜ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⵜⵉⵏ ⵜⵓⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵜⴰⵙⵙⵓⵔⵜ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⴳⵉⵏ. ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵡⵡⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵏⵊⵉ ⴷ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 15 ⵏ ⵜⵣⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵊⵉⵜⵉⵏ. ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴷⴰ ⵙⵡⵊⴰⴷⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵚⴽⵓⵏ 3 ⵜⵣⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ. ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵇⴰⴷ ⵣⴰⵢⴷⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⵉⵙⵙⵉⵜⵉⴳⵏ ⵉⴳⵔ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵉ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ.

ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵥⵏⵥⴰⵕⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵔⵙⵔ ⴰⵎⵉⵖⵏⴰⵟⵉⵙⵉⵢ. ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ 5 ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵍⴰⵢ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵉⵣⵉ ⴷ 3 ⵏ ⵜⴼⵍⴰⵢⵉⵏ. ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴼⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴷ ⵎⵎⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ. ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵚⵕⴰⵢ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵉⵣⵉ.