Skip to main content

ⵜⴰⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ

ⴷⵡⵍⵏⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⴰⵙⴰⴳⵯⵎ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⵏⴰ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ, ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵔⵏⴰ ⵏ ⵓⵣⵡⵓ ⴷ ⵜⵔⵏⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵉⵜⵜⵓⵏⵏⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⴹ.

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014, ⵉⵜⵜⵓⵕⵥⴰⵎ ⵓⵙⵔⵙⵉⵡ ⵏ  ⵜⵔⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⴹ ⵏ ⵟⵕⴼⴰⵢⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⵡⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ 300 ⵎⵉⴳⴰ ⵡⴰⵟ.  ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⴰⵅⴼⵏⵉⵔ,  ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙⴳ 2013 (200 ⵎⵉⴳⴰ ⵡⴰⵟ). ⵍⵍⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵔⵙⵉⵡⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵔⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⵜⵜⵓⴳⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴷ ⵙⵙⴰⵇⵉⵢⴰ ⵍⵃⵎⵔⴰ: ⴰⴼⵜⵉⵙⴰⵜ (200 ⵎⵉⴳⴰ ⵡⴰⵟ) ⴷ ⵍⵄⵢⵓⵏ  (50 ⵎⵉⴳⴰ ⵡⴰⵟ).

ⵙ ⵜⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵍⴰ, ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴷ ⵙⵙⴰⵇⵉⵢⴰ ⵍⵃⵎⵔⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵔⵙⵉⵡⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵔⵏⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ: ⵏⵏⵓⵔ ⵍⵄⵢⵓⵏ (80 ⵎⵉⴳⴰ ⵡⴰⵟ) ⴷ ⵏⵏⵓⵔ ⵏ ⴱⵓⵊⴷⵓⵔ (20 ⵎⵉⴳⴰ ⵡⴰⵟ).

ⵉⵙⵓⵍ ⵍⵍⴰ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ  ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⵡⵉⴷ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵏⵜ ⴰⴷ. ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ  ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏⵏⵓⵔII ⵍⵄⵢⵓⵏ,  ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏⵏⵓⵔ II ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵙⵉⵡ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⴳ ⴱⵓⵊⴷⵓⵕ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵙⵉⵡ  ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵔⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⴳ ⵜⵉⵙⴽⵕⴰⴹ. 

ⴷⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵏⵣⵣⵖⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⵔⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ? ⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵍⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ.

ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴷ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ. ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ  ⵡⴰⴹⵓ ⴷ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵍⵍⴰ ⵜⵜⴰⵏⴼⵏⵜ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⵍⵜⵓ ⵉ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵜⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ.

ⵜⵜⵓⵏⵏⴰⵍⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵕⵥⵎ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015, ⵓⵎⴰⵏⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵜⵜⴼⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ, ⵙ ⵜⵍⵖⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⵏⴰⵢⵏ ⴳ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ.

A+ A-