Skip to main content

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ - ⵙⵙⴰⵇⵢⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ

ⵜⵟⵟⴼ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵡⵔⵔⵄⵏ ⵅⴼ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 140018 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ, ⵜⵓⵟⵟⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⵜⵜ ⴷ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵍ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ, ⴷ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ, ⴷ ⴳ ⵓⵏⵇⵇⴰⵔ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⵙⵍⵎⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⴷ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⵜ ⴰⴳⴰⵔⵓ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ.

ⵙ ⵓⵏⵛⵜ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2014, ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵏⵥⵥⵉ ⵜⴰⵣⴷⵖⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⴰⵔ ⴳ 30 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵙ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 47.0% ⴼⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹ 367758 ⵏ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014. 

ⴳ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ, ⵟⵕⴼⴰⵢⴰ, ⵍⵎⵔⵙⴰ, ⴱⵓⵊⴹⵓⵕ ⴷ ⵙⵎⵎⴰⵕⴰ. 
ⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙ ⵉⴼⵜⵉⵙⵏ ⵉⵟⵍⴰⵏⵜⵉⵢⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵡⵔⵔⵄⵏ ⵉ 575 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ. ⴷ ⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴰⵡⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ, ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴽⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵏⴼⵜⴰⵙⵏ ⵉⵙⵉⵍⴰⵏ: ⴹⵕⴼⴰⵢⴰ, ⴷ ⵍⵄⵢⵓⵏ, ⴷ ⴱⵓⵊⴷⵓⵕ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⵉⴳⴰ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵉⴷⵉ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵛⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⴰⵡⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴳⵓⵔⵉ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ.
ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵓⵣⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴰⵔ ⵙⵃⴷⵓⴷⴷⵓⵢⵏ ⵉⵣⴰⵖⵓⵣⵏ ⵏⵏⵙ 5% ⴳ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵓⵣⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⴷ ⵓⴽⵥⴰⵥ.

ⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ, ⵊⴰⵔ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⴰⵏⴰⵕⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵙ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵉⵡⴷⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⵥⴰⵥ ⴷ ⵉⵙⵍⵉⵎⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵔⵏⵓ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⴳⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ; ⴷ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵡⴰⵢⵏ, ⵜⵓⴳⵜ ⴷⵉⴽⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ, ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018 ⵙ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ 2184 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵓ ⵉⵎⵉⵍ ⵣⵎⵎⴻⵎⵏⵜ ⴰⵄⵔⵔⵛ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ 43354 ⴰⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2013 ⴰⵔ 496,82 ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018.

ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵢⵔⵣⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵉⵏⴼⵏ ⵙ ⵉⵏⵣⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴷ ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵉⵎⵕⵡⵉⵜⵏ. ⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵛⵜⴰⵍ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵜⵉⵖⵟⵟⵏ ⴷ ⵉⵍⵖⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵣⴳⴰⵔⵏ.

Laayoune
Laayoune

ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ

icon-sante icon-sante-hover
ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ
icon-sante icon-sante-hover
ⴰⵙⴳⵎⵉ
icon-sante icon-sante-hover
ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ
sport

ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ

ⵣⵎⵎⴻⵎⵏⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴽⵔⴰ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵙⵓⵊⵉ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⴱⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜⵏ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ. ⴰⵙⵖⵍ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵙⵉⵟⵏⵏ ⵏ 2021, ⵢⵓⵜⵢ ⵙ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵉⵜⵜⵓⴳⵏ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ.

sport

ⴰⵙⴳⵎⵉ

ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ, ⴷ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ, ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵏⵜ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵏⵏⵙ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵓ ⵎⵉ ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015, ⵜⵓⵣⵣⵍⴰ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴷ, ⵢⴰⵊⵊ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵢ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵏⵏ ⵉⵍⴽⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

sport

ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ

ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ. ⵜⵜⵡⴰⵕⵥⵎⵏ ⵉⵙⵙⵕⵚⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⵜⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵓ ⵎⵉ ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015. ⵙⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⴹⵏ ⴰⴷ, ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵓⵔ ⴷ ⵅⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵎⴰⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡⵉ. ⵙⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴼⵙⵙⴰⵙ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ, ⵓⵍⴰ ⵉⵙⴱⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵡⵓ, ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴼⵓⵙⴱⴱⵓⴳⵔⴰⵄ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ, ⴷ ⵓⵙⵕⵚⵓ ⴰⵟⵍⴰⵚⵉ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵏⵏⵉ ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ.

ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ

ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉ