Skip to main content

ⴰⵜⴰⵢ ⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉ

ⴰⵜⴰⵢ ⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉ: ⴰⴼ ⴰⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ

ⴰⵜⴰⵢ ⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉ ⵏⵉⵖ “ⴰⵜⴰⵢ ⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉ” ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵊⴰⵊ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵜⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵜ. ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ.

ⵜⵉⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⴰⵏⵣⵔⵓⴼ

ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵉⵍⴰ ⵜⵉⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙ.  ⴷⴰⵔ ⵉⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵏ, ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏⵉⵖ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵎⵉⵏ ⴰⵜⴰⵢ. ⵜⵉⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⴱⵓⵖⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⴰⵚⵄⵕⴰⵡⵉⵜ. 

ⵉⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⵎⵉⵏ ⵜⵏ ⵢⵓⴷⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ ⴳⴳⵉⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⴰ, ⵇⵇⴰⵔⵏ “ⵊⵊⵉⵎⴰⵜ ⵜⵜⴰⵍⴰⵜ” (ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴷ ⵢⴰⵊⵊ) ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵊⵉⵎ (ج) ⵏ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ  ⵉ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.

ⴰⵍⵓⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵊⵕⵕ ⵙ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵜ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵏⵡ ⵢⴰⵙ ⴷ, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⴷⵊⴰⵏ ⴰⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵢ ⴰⴽⵍⵓ ⵉⵖⵎⴰⵏ ⵢⴰⴹⴼⵓⵜⵏ.

ⴰⵍⵓⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵊⵊⵎⵕ (ⵜⵉⵔⵔⴳⵉⵏ) ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵔⴳⵉⵏ ⵉⵙⵙⵏⵜⵍ ⵢⵉⵖⴷ. ⴰⵍⵓⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏⵜⵜⴰ, ⵡⵉⵏ ⵊⵊⵎⴰⵄⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵎⵉⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⴼⴰⵏ ⵉⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⴹⴼⵉ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ. 

ⵏⵉⵍ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵉⵏ, ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵓⵊⵖⵉⵎⵉⵏ ⴰⵢⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵜⴰⵢ. ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⵙⵎⴰⵔ ⵡⴰⵍⴽⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴷⵊⴰ ⵜⵓⴳⴰ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ. 

ⴽⵓ ⴰⵍⴽⴰⵙ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ : ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵍⵇⴰⵙⵃ (ⴰⵎⴰⴷⵓⵙ) ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵉⴳⴳⵓⴷⵢ ⴰⵙ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵏⵡⵉ, ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵎⵓⵜⴰⵡⵚⵚⵉⵜ (ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ) ⵉⴼⵙⵙⵓⵙ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏⵜⵜⴰ  ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵃⵍⵓ (ⴰⵏⴰⴹⴼⴰⵜ) ⴰⵛⴽⵓ ⵔⵔⴰⵏ ⴰⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵎⵜ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜⵔⵏⴰ ⴰⵜⴰⵢ. 

ⴳ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵉⵏ, ⴷⴰ ⵙⵙⴰⵏ ⴰⵜⴰⵢ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵍⴽⴰⵙⵏ, « ⴰⵍⴽⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⵉⵕⵥⴰⴳ ⴰⵎⵎ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵍⴳⴳⵯⴰⵖ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ, ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴷⵉⴷ ⴰⵎⵎ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ.», ⵖⵉⴽⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⵏ ⵖⴰⵔ ⵉⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵏ. 

ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⴱⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵍⵓⵎⴰⵔ ⴰⴳⵍⵍⴰ, ⵉⵚⵄⵕⴰⵡⵉⵢⵏ ⵙⵙⴰⵏ ⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵉⴷⴷⵓⵅⵎⵎⴰⵏ. 

ⴰⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵔ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵏ. ⵣⵉ ⵣⵡⴰⵔ, ⵜⵍⵍⴰ ⵟⵟⴱⵍⴰ, ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵥⵓⴹⴰ ⵜⴰⴼⵟⴰⵟⵟⴰⵃⵜ ⵎⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⴰⵀⴰ ⴳ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⴰⵙ. ⵓⵔ ⵏⵜⵜⴻⵜⵜⵓ ⴰⵍⴽⵉⵙⴰⵏ. ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴷⵙⵏ ⵡⴰⵍⴽⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴽⵉⵙⴰⵏ ⵍⵡⴰⵅ, ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵊⵊⴰⵊ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵅⴼ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴰⴱⵔⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵜⴰⵙⵎⵉⵎⵜ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴳⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⴼⴰ. 

ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵉⵍⴰ ⴰⵜⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵜⴰⵔⵔⴱⵉⵄⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ, ⴷⵉⴳⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ, ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ‘ⵔⵔⴱⵉⵄⴰ” ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ ⵜⴰⵎⵉⵎⵜ, ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵣⵣⵏⴱⵉⵍ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ, ⵜⴰⵎⵥⵥⴰⵏⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ, ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵍⵄⵔⴽⴰ ⴰⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴼⵍⵉⵢⵢⵓ ⴷ ⵏⵏⵄⵏⴰⵄ. 

ⴳ ⵜⵉⵏⴳⵉⵔⴰ, ⵍⵖⵍⵍⴰⵢⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵍⵎⵇⵕⴰⵊ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵙⵙⵏⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵔⵔⴰⴱⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵙⵓⴹⵏ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴳⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵖⵏ. ⵢⵉⵍⵉ ⵍⵎⵊⵎⵕ ⵏⵉⵖⴷ ⵍⴽⴰⵏⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⴷⵇⵇⵉ ⴰⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵔⴳⵉⵏ. ⵣⵉⴽⴽ, ⵉⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵏ ⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵍⴼⵉⵔⵏⴰ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵊⵎⵊⵎⵕ. 

ⴰⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉ ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ. ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵏⵏⵄⵏⴰⵄ, ⴰⵜⴰⵢ ⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉ ⵜⵙⵜⵉ ⵜⴰⴹⴼⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴷⵓⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵙ ⵜⴰⵕⵥⴳⵉ. 

ⵜⵉⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵉⵏⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵍⵓⵎⴰⵔ ⵍⵖⴰⴷⵉⵔ (ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ), ⴷⴰⵢ ⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⴱⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⵏⵉⵖ ⵍⵡⴰⵔⴽⴰ ⵙ ⴰⴱⵔⵔⴰⴷ ⴼⴼⵉⵏ ⵣⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵏⵡⴰⵏ ⴰⴷⵊⵉⵏ ⵜ ⵅⴼ ⵜⵙⴳⴰ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ, ⴷⴰ ⵜⵜⴼⵉⵏ ⴰⵍⴽⴰⵙ ⵉⵇⵇⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵔⴰⴷ ⴳ ⴽⴰⵏ ⵍⴽⴰⵙ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⴷⴷⵎⵄⴰ. ⵉⵍⵎⵎⴰ, ⴼⴼⵉⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵏⵡⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⴱⵔⵔⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵍⵉⵍⵏ ⴰⵜⴰⵢ. ⴼⴼⵉⵏ ⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵍⴽⴰⵙ ⴷⴰ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⵜⵛⵍⵉⵍⴰ, ⴰⵙⵍⵉⵍ. 

ⵉⵡⴰ ⴳⵔ ⵜⵜⴽⵓⵔⵏ ⴰⴱⵔⵔⴰⴷ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵏⵡⴰⵏ ⵙⵔⵙⵏ ⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵔⴳⵉⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵉⴱⴱⵍⴱⴹ. ⵜⵉⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷⴰ ⴰⵙ ⴳⴳⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⵉⵎⵜ ⴷ ⵍⵄⵍⴽ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵔⵔⵓⵏ ⴰⵍⵓⵙⵙ ⵉ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴼⴼⵉⵏ ⵉ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ. 

ⴰⵜⴰⵢ ⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵍⵓⵙⵙ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵙⵎⵓⵔⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰ ⵙⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⴰⵍⴽⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷⴷⵎⵄⴰ ⴳ ⵡⴰⵍⴽⴰⵙⵏ ⵇⴰⵃ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵓⵍⵓⵙⵙ ⴷⵉⴳⵙⵏ. 

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴽⵇⵢⵢⴰⵎ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⴰⵍⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵏ. 

ⵉⵜⵜⵢⴰⴹⴼⵕ ⴰⵙ ⵉ ⵓⵎⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ, ⴰⵙⵏⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴽⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ, ⵜⴰⵣⴷⴳⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ, ⴰⵙⵏⵓⵎ ⵏ ⵜⵖⵊⴷⵉⵎⵜ, ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⴳⵓⴷⵉⵏ. 

ⴰⵜⴰⵢ ⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵎⵉ ⵓⵔ ⵍⵉⵏ ⵉⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵏ ⵉⵖⵉⵔ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴱⵖⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵟⵕⵕⵃ. ⴳ ⵉⴷⵍⵙ ⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉ, ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⵓⵔ ⵉⴷⴷ ⵖⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ, ⴷ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ.

A+ A-