Skip to main content

ⵉⵙⵏⵡⵉⵜⵏ

ⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵜⵉⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵙⴳ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ

ⴽⵓ ⴰⵎⵓⵏ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵙⵎⵔⵉ ⵥⴰⵕⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ,ⵍⵉ ⵜ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ. ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵉ ⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⵍⵖⵎ (ⴰⵕⴰⵎ) ⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵖⴰⴹ ⴷ ⵓⴽⴼⴼⴰⵢ ⴷ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵖⴰⵢⵏ. ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵜⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴳⵉⵏ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵏ.

“ⴱⵓⵍⴳⵎⴰⵏ”

ⵙⴳ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ “ⴱⵓⵍⴳⵎⴰⵏ”, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵢⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵔⵅⴰ ⴳ ⵓⴼⵥⴰⵥ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵡⵀⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵅⴷⵉⵍ, ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵛⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵓⵔ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ.

ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵣⵔⵔⵉ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ‘’ⴱⵓⵍⴳⵎⴰⵏ’’ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰ ⴷⴰ ⵓⵙⵙⵔⵖ ⵏ ⵓⴳⴳⵯⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵥⵉⵢⵏ ⵉⵣⵡⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵏⵖⴰⴷⵏ, ⵏⵖ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⵡⵡⵔⵏ ‘’ⵍⵎⵇⵍⵉ’’, ⴷⴰ ⵓⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵓⴽⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ‘’ⵍⴳⴷⴷⴰⵃⴰ’’ ⵏⵖ ‘’ⵍⵊⵉⵔⴰ’’, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵔ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵔⵖⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵯⴰⵕ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜ (ⵎⴽ ⵜⵔⵉⴷ) ⴷⴰⵜ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳ ⵡⵓⴷⵉ ⵏⵖ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵏ ‘’ⴷⴷⵀⵏ’’. ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵙⵙⵓⵔⵏ ⴰⴽⴷ ‘’ⵍⵓⴷⴰⴽ’’ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵡⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵄⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵍⵖⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵙⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜ ⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵙ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ.

‘’ⵣⵣⵎⵉⵜ’’ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵀⵉⵢⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵡⵡⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵥⵉⵢⵏ ⵉⵣⵡⴰⵏ. ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴳⵔ ⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ‘’ ⴱⵓⵍⴳⵎⴰ’’ ⴰⵔ ⵜⵜⵙⵙⵓⵔⵏ ⴰⵡⵡⵔⵏ ⵉⵣⵡⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵔⵖⴰⵏ ⴷ ⵜⵃⵍⵓⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵜⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ.

ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵉⵔⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵅⴷⵉⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⵜⴽⵯⴰⵔ ⵍⵉⴷⴰⵎ ⵏⵖ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵣⵣⵉ (ⴰⵣⵣⴰ). ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⵢⴰⵛⵛⴰ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵏⵔⵖⵉ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵓⵊⵊⵓⵢ ⵉⵔⵉⴼⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏⵖ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵛⵃⴼⵏ.

‘’ⵍⵄⴰⵢⵛ’’ ⴷ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵢⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⴼ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵥⵉⵢⵏ ⵏⵖ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ‘’ⴷⴷⵛⵉⵛⴰ’’. ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵀⵉⵢⵢⴰⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵓⵔⵏ ⵉⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵏ ⵜⵉⵎⵥⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴽⵎⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵓⴽⵓ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ‘’ⵍⵎⵔⵊⴰⵏ’’ ⴰⴽⴷ ⵓⴽⵯⴼⴼⴰⵢ ⴰⵃⵍⵍⴰⵡ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵎⵓⴷⵉⵜ ⵏⵖ ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏⵖ ⴰⴽⵯⴼⴼⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⴹ. ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵜⵔⵡⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⵍⵍⴰⴱ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵇⵇⵉ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ‘’ⵍⴳⵙⵄⴰ’’.

‘’ⵎⵔⵉⴼⵙⴰ’’ ⵉⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ. ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵉⵇⵏⵉⵏⵏ ⵏⵖ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⴷ ⵏⵖ ⴰⵍⵖⵎ ⴰⴽⴷ ⵓⵥⴰⵍⵉⵎ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⴽⵔⵜ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⵛⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵡⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵍⴰⵍ.

ⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵓⵏⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ‘’ⵎⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⴽⵙⵓⵎ’’ ⵏⵖ ⵕⵕⵓⵥ ⴷ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⴰⵃ ⴰⵡⴷ ⵃⴰⵃ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ. ⴷⴰ ⵜⵜⵡⴰⴳ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵜ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵢⵜ ⵉⵔⵅⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⵍⵖⵎ ⵏⵖ ⵜⴰⵖⴰⴹⵜ.

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵏⵡⴰ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵢⵜ ‘’ⴱⵍⵀⴰⵎⵛ’’, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵏⵡⴰ ⵜⴽⵙⵓⵎⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵡⵓⴷⵉ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴷⴰ ⵙ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵜ, ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵕⵕⵓⵥ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ. ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ  ⵔⵏⵓⵏ ⵓⴷⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⵉⵎ ⵓⴳⴳⴰⵔ.

ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ‘’ⵜⵉⴷⴽⵉⵜ’’ ⵏⵖ ‘’ⵜⵉⵛⵜⴰⵕ’’ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵢⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉⵃⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⴷ ⵜ ⴳⵉⵏ ⵙ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⵍⵖⵎ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰ ⴷⴰ ⵇⵇⵔⵙⵏ ⵉ ⵓⵍⵖⵎ ⴱⴹⵓⵏ ⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ, ⴷⴰ ⵃⵟⵟⵓⵏ ⵉⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵏ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵖⵣⵣⴰⴼⵜ ⴰⵔ ⵜ ⵜⵜⴱⴱⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⴳⵓⵜⴰ, ⴰⵔ ⵜ ⵥⵍⵍⵉⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵅⴼ ⵜⴷⵓⵏⵜ, ⴰⵔ ⵣⵣⵡⵓⵏ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⴰⵔ ⵜ ⵙⵏⴰⵍⵏ ⵉ ⵜⴰⴼⵓⵛⵜ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵉⴷⵙⵏ ⵉⵅⵕⵟⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ  ⵇⵇⴰⵃ.

 ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ "ⵜⵉⴷⴽⵉⵜ" ⵜⵡⵊⴰⴷ ⵖⴰⵙ ⵎⴰⵍⴰ ⵉⵏⵡⴰ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴼⴰ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵡⴰⴱⴱⴰⵢ ⴰⵔⴷ ⵉⴳ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⴽⵜⵓⵜ ⵎⵉ ⵏⵔⵏⵏⵓ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ (ⵉⵎⵔⵖⴰⵏ) ⵏⵉⵖ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵏⵜ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ.

 ⵉⴳⴰ ⵙⴽⵙⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵢⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ. ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵙⴽⵙⵓ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵙⴽⵙⵓ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⴷ ⵜ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⴱⵍⴰ ⵏ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵙⴽⵙⵓ "ⵍⵖⴰⴱⴱⴰ", ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵓⴼⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵡⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⵥⵉⵏ ⵉⵣⵡⴰⵏ ⵉⵏⵡⴰⵏ ⵙ ⵉⵔⵓⴳⴳⵯⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴽⵙ ⵖⴰⵙ ⴷ ⵓⴽⵯⴼⴼⴰⵢ ⵏ ⵓⵍⵖⵎ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵯⴰⵔ.

A+ A-