Skip to main content

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ

ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ- ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵜⵍⴽⵎ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏⵏⵙ 58268 ⵏ ⵉⴽⵍⵓⵎⵉⵜⵕⵏ ⵉⵎⴽⴽⵓⵥⵏ ⵉⴳⴰⵏ 8% ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵜⴽⴽⴰ ⴷ ⵏⵏⵉⴳ ⴰⵙ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⵙⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ - ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ, ⵣⵉ ⵓⵏⵇⵇⴰⵔ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⴳⵓⴷⵉⴷⴰⵏⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⵎⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ, ⴳ ⵓⵖⵍⴰⵢ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵜⵍⴰⵏⵉⴽ. 

ⴳ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2014, ⵍⴽⵎ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ, 433, 747 ⵏ ⵢⴰⵏ, ⵉⴳⴰⵏ 8,25 ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⴽⵓ ⴰⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵕ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ. ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰ, ⵢⵓⵡⵙ ⵜⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵊⴰⵔ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⵜⵓⵎⴰⵢ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ: ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ, ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ, ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⴰ ⵥⵥⴰⴳ. 

ⵜⴱⵖⵓⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ ⵙ ⵡⴰⴳⵍⴰ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴰⴰⵀⵉⵜⴰⵎ ⴰⵢⴰⵡⴰⵏ, ⵜⵙⴳⵎⵉ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ. ⵜⴰⵎⵓ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴳ ⵜⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴰⵔ ⴽⵔⵔⵣⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵔⴷⵏ ⴷ ⵜⵉⵢⵏⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⵯⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ. ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⴷⵖ ⵙ ⵜⴽⵙⵙⴰⴱⵜ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉⵉ ⴷ ⵜⵉⵖⵟⵟⵏ ⴷ ⵉⵔⴰⵎⴰⵏ. 

ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵎⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ  ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ. ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ: ⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴰ, ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⴰⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ ⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⵓ ⵜⴰⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ. 

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ, ⵙ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴱⵖⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵍⴷⴷⵉⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ. ⵢⴰⵎⵓ ⴰⴽⴷ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ. ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⴰ ⴷⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵓⵎⴰⵢ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵜⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ.

Guelmim - Oued Noun
Guelmim - Oued Noun

ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ

icon-sante icon-sante-hover
ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ
icon-sante icon-sante-hover
ⴰⵙⴳⵎⵉ
icon-sante icon-sante-hover
ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ
sport

ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ

ⵣⵎⵎⴻⵎⵏⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴽⵔⴰ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵙⵓⵊⵉ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⴱⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜⵏ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ. ⴰⵙⵖⵍ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵙⵉⵟⵏⵏ ⵏ 2021, ⵢⵓⵜⵢ ⵙ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵉⵜⵜⵓⴳⵏ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ.

sport

ⴰⵙⴳⵎⵉ

ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ, ⴷ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ, ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵏⵜ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵏⵏⵙ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵓ ⵎⵉ ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015, ⵜⵓⵣⵣⵍⴰ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴷ, ⵢⴰⵊⵊ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵢ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵏⵏ ⵉⵍⴽⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

sport

ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ

ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ. ⵜⵜⵡⴰⵕⵥⵎⵏ ⵉⵙⵙⵕⵚⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⵜⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵓ ⵎⵉ ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015. ⵙⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⴹⵏ ⴰⴷ, ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵓⵔ ⴷ ⵅⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵎⴰⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡⵉ. ⵙⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴼⵙⵙⴰⵙ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ, ⵓⵍⴰ ⵉⵙⴱⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵡⵓ, ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴼⵓⵙⴱⴱⵓⴳⵔⴰⵄ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ, ⴷ ⵓⵙⵕⵚⵓ ⴰⵟⵍⴰⵚⵉ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵏⵏⵉ ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ.

ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ