Skip to main content

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ-ⵡⴰⴷⵉ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ ⴳ ⵓⵎⵓⵣⵣⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.ⵜⵓⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 130898  ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ 18,4% ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ. ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵜ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴱⵓⵊⴷⵓⵕ ( ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ- ⵙⵙⴰⵇⵉⵢⵢⴰ  ⵍⵃⵎⵕⴰⴻ), ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⵇⵇⵔ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⵙⵍⵎⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵜⵓⴳⵓⵜ ⴰⴳⴰⵔⵓ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ.

ⵙ ⵓⵏⵛⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2014, ⵢⵓⵡⴹ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ 955,142 ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ, 74% ⴷⵉⴽⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ, ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏⵏⵉⴳ ⵙ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⴷ  ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ (36,60%), ⴷ ⵢⵓⵡⴹ  ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵓⵛⴽⵓⴽⵍ 1,09 ⵏ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ ⵉ ⴽⵓ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ, ⵉⴳⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵙ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ(6,47 ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ/ ⴽⵉⵍⵄⵎⵉⵜⵔ 2) . ⴷ ⴳ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ: ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ ⴷ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵡⴷⵔⴷ.

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ  ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏⵏⵙ 667 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ, ⴷⵉⴽⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵉⵅⵢⵢⵔⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵖⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵏⴷⵉ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ  ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵔⴰⵡ ⴰⴼⵜⵙⴰⵏ ⴰⵎⵡⵔⵔⵄ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⴻⵏⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵜⵊⵊⴰⵜ  ⴷ ⴰⴳⵊⴷⵉ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⴼⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ.

Dakhla
Dakhla

ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ

icon-sante icon-sante-hover
ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ
icon-sante icon-sante-hover
ⴰⵙⴳⵎⵉ
icon-sante icon-sante-hover
ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ
sport

ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ

ⵣⵎⵎⴻⵎⵏⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴽⵔⴰ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵙⵓⵊⵉ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⴱⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜⵏ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ. ⴰⵙⵖⵍ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵙⵉⵟⵏⵏ ⵏ 2021, ⵢⵓⵜⵢ ⵙ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵉⵜⵜⵓⴳⵏ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ.

sport

ⴰⵙⴳⵎⵉ

ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ, ⴷ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ, ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵏⵜ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵏⵏⵙ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵓ ⵎⵉ ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015, ⵜⵓⵣⵣⵍⴰ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴷ, ⵢⴰⵊⵊ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵢ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵏⵏ ⵉⵍⴽⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

sport

ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ

ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ. ⵜⵜⵡⴰⵕⵥⵎⵏ ⵉⵙⵙⵕⵚⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⵜⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵓ ⵎⵉ ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015. ⵙⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⴹⵏ ⴰⴷ, ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵓⵔ ⴷ ⵅⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵎⴰⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡⵉ. ⵙⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴼⵙⵙⴰⵙ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ, ⵓⵍⴰ ⵉⵙⴱⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵡⵓ, ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴼⵓⵙⴱⴱⵓⴳⵔⴰⵄ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ, ⴷ ⵓⵙⵕⵚⵓ ⴰⵟⵍⴰⵚⵉ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵏⵏⵉ ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ.

ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ