Skip to main content

ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

Irak reitera su firme posición de apoyo a la integridad territorial de Marruecos

ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ ⴰⵙⵙ ⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵔⵎⵙⴽⵉⵍ, ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⴷⴷⴰⴷ ⵓⵢⴰ ⵅⴼ ⵢⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⵄⵉⵕⴰⵇⵉⵢ ⴼⵓⴰⴷ ⵃⵓⵙⴰⵏ, ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴳ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⴳ ⴱⵖⴷⴰⴷ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⵄⵉⵕⴰⵇⵉ:” ⴰⵔ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵖ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ “ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⴰⴽⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴰⵙⴷⵓⴷ ⵏ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ ⵉ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ, ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⴳⵉⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵔⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵡⵙ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⴰⴷ.

ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⴱⵣⴰⵣ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⵍ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴳⵔⴰⵢⵉⵏ, ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵔⵉⴱ ⵉⵙⵙⴹⵕⵓ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵣⴳⴳⵓ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ.

ⵙⵙⵉⴼⵖⵏⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⴰⵔ ⴳ ⵓⵔⴳⴰⴱ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⵄⵉⵕⴰⵇⵉⵢ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ 13 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴷⵉⴽⵙ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ ⵅⴼ “ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵉ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵖⵔ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ” 

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵉⴼⵕⵕⵉⴹ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴰⵡⴷⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴳ ⵜⴽⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ  ⴳ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⴷ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴽⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵓⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⵉⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ ⵉⵎⵓⵏⵏⴻⵏ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⵎⵉⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ.